Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Obowiązek wzięcia udziału w minimum jednym projekcie edukacyjnym spada na uczniów, którzy zostali objęci nową podstawą programową. Tematyka projektu może dotyczyć treści nauczania, może też poza nie wykraczać. Projekty mogą opierać się tylko na jednym przedmiocie nauczania, jak również obejmować swym zakresem kilka przedmiotów. Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez grupę uczniów. Rola nauczyciela podczas tych działań sprowadza się do ich koordynacji, dokonywania na bieżąco oceny pracy grupy oraz motywowania uczniów do jak najwydajniejszej pracy. Z kolei obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wykonywania przez nich projektów.

Głównym założeniem projektu edukacyjnego jest nauczenie gimnazjalistów planowego, zespołowego działania w grupie, zmierzającego do rozwiązania konkretnego problemu przy użyciu różnych metod. Rozwiązywany problem powinien być dla grupy wyzwaniem, gdyż stanowi wtedy dodatkową motywację do poszukiwania wśród możliwych rozwiązań tego najlepszego. Nauczyciel prowadzący dany projekt powinien postawić przed grupą jak najciekawsze zadanie – takie, które będzie uczniów pobudzać do myślenia, do rozwoju, do poszukiwań działań i rozwiązań niebanalnych, metod pracy wychodzących poza ogólny schemat. Uczeń wybiera jeden z proponowanych tematów projektów. Potem, już w grupie określa cele projektu i układa harmonogram czynności zmierzających do ich realizacji. Następnie grupa wykonuje zamierzone przedsięwzięcia a ich rezultaty prezentuje publicznie (np. na forum klasowym bądź szkolnym).

Udział ucznia w pracach nad projektem jest uwzględniany w ocenie jego zachowania. Uczeń podczas swojej trzyletniej edukacji w gimnazjum musi wziąć udział w minimum jednym projekcie (Status Szkoły, §33. pkt. 2. ust. 17.). Jeśli nie wciągu tych trzech lat nie przystąpi do żadnego z projektowych zadań, otrzymuje ocenę naganną z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum (WSO §19. Kryteria oceny z zachowania w skali punktowej). W sytuacji, gdy przystępujący do projektu nie wykaże się aktywnością, będzie opóźniać pracę grupy bądź jego zobowiązania będzie trzeba przekazać innemu członkowi zespołu, otrzyma 20 pkt. ujemnych (WSO §19. Ibidem). Z kolei za szczególnie aktywny udział we wszystkich etapach danego projektu oraz wykazanie się dużą innowacyjnością i samodzielnością gimnazjalista może zdobyć nawet 40 pkt. dodatnich (WSO §19, ibidem). Wybrany temat projektu z tych wszystkich, w których gimnazjalista brał udział, zostaje potem wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum. Dodatkowo, jeśli w trakcie podejmowanych działań wykazał się ogromnym zaangażowaniem, może otrzymać pozytywną ocenę od nauczyciela przedmiotu, z którym projekt ów jest związany.

Rekrutacja do konkretnych grup projektowych odbywa się już na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą projekt edukacyjny realizować. We wrześniu wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom wybór projektowych zagadnień oraz informuje ich o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się zwolniona lub zwolniony
(WSO §15. pkt. 9. i 10.).

TEMATY PROJEKTÓW: 2013 2012 2011